Certificeringen

Permanente controle

Paprika’s die ons bedrijf verlaten, staan onder permanente controle. Iets wat essentieel is voor een bedrijf dat voldoet aan gangbare certificeringssystemen zoals GLOBALGAB, On The Way Planet Proof en BRC.
In de verwerkingshal vindt de laatste controle plaats, voordat de paprika verladen wordt naar de klant. De controle op de kwaliteit van het product doen we door tijdens het proces voortdurend de kwaliteit van de paprika te monitoren.
Maar ook wordt er gelet op de voedselveiligheid, zoals hygiëne, gevaren en risico’s en productveiligheid, doordat we een goed kwaltietssysteem hebben opgezet.

Naast keurmerken voor voedselveiligheid zijn er ook sociale certificeringen, zoals GRASP en SEDEX/SMETA. Met deze certificeringen nemen we verantwoordelijkheid voor het creëren van goede werkomstandigheden voor onze medewerkers.

De GLOBAL G.A.P. Fruit & Vegetables Standard
Dit is een partnerschap van agrarische producenten met retailers om een aantal breed geaccepteerde certificeringsnormen en -procedures vast te leggen voor good agricultural practices (G.A.P = verantwoord agrarisch handelen).
Het stelt eisen aan alle stadia van de productie, van activiteiten voorafgaand aan de oogst zoals bodembeheer en het aanbrengen van gewasbeschermingsmiddelen tot het verwerken, verpakken en opslaan van producten na de oogst.
Dit heeft betrekking op:
• Voedselveiligheid en traceerbaarheid
• Milieu (waaronder biodiversiteit)
• Gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers
• Dierenwelzijn

Meer informatie over Global G.A.P.

GRASP (GlobalG.A.P. Risk Assesment on Social Practice)
Beoordeelt of een onderneming voldoet aan een aantal eisen op het gebied van personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk. GRASP is een aanvulling op het huidige GlobalG.A.P. certificaat.

Meer informatie over GRASP

BRC Global Standard for Food Safety (British Retail Consortium)
Deze standaard bepaalt aan welke eisen een levensmiddelen producerende organisatie moet voldoen met betrekking tot gevaren-en risicobeheer, hygiëne, productveiligheid en kwaltietssystemen.
Daarnaast komen ook directieverantwoordelijkheid, omgevingsomstandigheden (productie- of procesfaciliteiten), product- en procescontrole en opleiding van werknemers aan de orde.

Meer informatie over BRC

On the way to Planet Proof
Dit is een onafhankelijk keurmerk waarmee producten worden geproduceerd, welke beter zijn voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten
On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit, circulair afval verwerken en recyclen en dierenwelzijn.

Meer informatie over On the way to Planet Proof

Tesco NURTURE
Richt zich op het beheer van de gewasbeschermingsmiddelenlijst. In het schema zijn milieustandaarden opgenomen en eisen met betrekking tot onder andere houdbaarheid van producten.
De milieustandaard van Tesco NURTURE stelt eisen ten aanzien van:
• gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
• voorkomen van vervuiling
• bescherming van menselijke gezondheid
• verbruik van energie, water en andere natuurlijke bronnen
• recycling en hergebruik van materialen
• bescherming van de natuur

Meer informatie over Tesco

SMETA
Staat voor “Sedex Members Ethical Trade Audit” en is een beoordelingssysteem gericht op de werkomstandigheden binnen het bedrijf. SMETA gaat uit van Sedex, een internationale NGO met een groot platform voor gegevensuitwisseling over ethische handel in de keten. Het SMETA systeem legt de methodiek vast van de beoordeling, gebaseerd op de principes van ETI (Ethical Trade Initiative) en gericht op de evaluatie van 4 grote pijlers:
• Arbeidersrechten
• Bedrijfsethiek
• Milieukwesties
• Gezondheid en veiligheid
Andere aspecten die aan bod komen zijn discriminatie, bedreiging en kinderarbeid.

Meer informatie over SMETA en ETI-code

Groen Label Kas
Is een kas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s:
• Klimaat
• Energie
• Gewasbescherming
• Waterkwaliteit- en kwantiteit
• Lichthinder

Meer informatie over Groen label kas