Geothermie

Hoogweg Aardwarmte

Als bedrijf hechten we veel waarde aan duurzaamheid.
Dit doen we door gebruik te maken van duurzame productiemiddelen zoals WKK’s en warmtepompen. Hiermee gebruiken we de afvalstoffen van de verbranding van gas, CO2 en warmte, in de kassen.
Maar ook een gesloten systeem voor het afvalwater, biologische gewasbescherming en diffuus glas zijn hier voorbeelden van.
De volgende stap die we als Hoogweg hebben genomen is Geothermie. Door gebruik te maken van het warme water uit de diepere lagen van de aarde, hopen we de warmtevraag voor 70% uit groene energie in te vullen.

Begin januari 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen.
In november 2018 is de Aardwarmte-installatie in gebruik gegaan.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons gerust bellen op telefoonnummer 0527 - 20 64 30

Wat is Geothermie

Diep in de bodem ligt warm water opgeslagen in poreuze zand- en gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 33˚C. De energie die opgeslagen is in dit warme water wordt geothermie of aardwarmte genoemd. Het warme water kan worden opgepompt en de energie is te gebruiken voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Als de temperatuur hoog genoeg is, is ook elektriciteitsproductie mogelijk.
Het water met de geschikte temperatuur voor verwarming zit in Nederland op een diepte tussen 1,5 en 3 kilometer. Wij zullen boren naar 1800 meter diepte.
Een aardwarmtesysteem pompt warm water uit een water bevattende en poreuze aardlaag. Via één productieput komt het warme water naar de oppervlakte. In een warmtewisselaar geeft dit warme water zijn energie af aan een warmtenet, dat woningen, kassen of industrie van warmte voorziet. Via pompen en 2 injectieputten stroomt het afgekoelde water in dezelfde aardlaag/reservoir terug.
Een productieput en injectieput samen heet een (putten)doublet. In Luttelgeest staat een Triblet (1 productieput en 2 injectieputten).

Momenteel (2017) zijn er in Nederland 16 geothermische doubletten in productie, die voornamelijk leveren aan de glastuinbouw.

Voordelen

Geothermie kent een aantal voordelen:

- Het is een duurzame bron van energie welke nauwelijks CO2 uitstoot.
- De kosten van geothermische energie zijn voor langere tijd stabiel en voorspelbaar.
- In tegenstelling tot vele andere vormen van hernieuwbare energie is geothermie onafhankelijk van externe factoren (wind, zonlicht, etc.).
Het is 24/7 beschikbaar.
- Als de putten eenmaal geboord zijn, is er nauwelijks sprake van geur-, stof-, geluidsbelasting of visuele hinder voor de omgeving.

Veiligheid

Geothermiebedrijven zijn erop gericht om de kans op ongewenste gebeurtenissen klein te houden. Dit betreft dan vooral:

Seismische activiteit
Menselijk handelen in de ondergrond kan (grotere en) kleinere aardbevingen en trillingen veroorzaken. De krachten die een geothermische boring of bron op de ondergrond uitoefent, zijn echter van zichzelf te klein om (circa 2,5 kilometer ‘hoger’) tot voelbare trillingen aan maaiveld te leiden. Omdat bij geothermie de drukverschillen gedurende de exploitatie erg klein zijn, is het zeer onwaarschijnlijk dat hierdoor aardbevingen worden veroorzaakt.

Bodemdaling
Er wordt geen volume onttrokken aan de ondergrond, zoals bij delfstoffenwinning. Hierdoor blijft de gemiddelde druk in het reservoir vrijwel onveranderd. Het injecteren van afgekoeld water zorgt er voor dat er wel enige krimp zal optreden in het gesteente rond de injectieput. Dit is in de ordegrootte van 2 centimeter na 100 jaar productie en daarom verwaarloosbaar bij de natuurlijke bodemdaling/ stijging in een eeuw. Merkbare bodemdaling door geothermie is daarom niet te verwachten. Soms komt met het water een kleine hoeveelheid gas (of olie) mee. Dit wordt bijvangst genoemd. Deze bijvangst is zo klein in volume dat ook hierdoor geen verzakkingen zullen optreden.

Vervuiling van het grondwater
Putten worden zo geboord en vastgezet met cement dat de kans dat water van de ene aardlaag in een andere aardlaag terechtkomt nihil is. Conductoren (grote stalen buizen van 50 tot wel 200 meter lengte, die als eerste zijn geplaatst) zorgen ervoor dat de boorvloeistoffen niet in de (ondiepere) bodem terecht komen. Ook tijdens de warmteproductie vindt een regelmatige controle van de puttoestand plaats, bijvoorbeeld door de dikte van de putwand en de drukken te meten.

Explosies
Geothermieboringen worden op dezelfde veilige manier uitgevoerd als gasboringen. Mocht er dus gas worden aangetroffen dan is dat geen probleem. Aan de oppervlakte zijn geothermieputten bij stilstand drukloos. In aardwarmtebronnen zijn evenwel veiligheidsvoorzieningen ingebouwd (zoals afsluiters) die hoge drukken kunnen weerstaan.

Toezicht op de geothermiebedrijven vindt plaats door Staatstoezicht op de Mijnen, en in voorkomende gevallen door de brandweer en de gemeente.

Wat merkt de omgeving?

De boring
De (voorbereidingen) op een boring kunnen hinder opleveren voor de omgeving. Het installeren van de boortoren en de hulpinstallaties kan enkele weken duren en vindt veelal overdag plaats. Het boren zélf vindt 24 uur/dag plaats. Een boortoren produceert geluid, denk hierbij hoofdzakelijk aan de lift (het huiswerktuig), boorstangen die tegen elkaar aan stoten, of het gebruik van pompen. De boorkop gaat diep genoeg in de grond om geen overlast te veroorzaken. Daarnaast verzorgen vrachtauto’s de aan- en afvoer van materialen. De drie boringen duren (in totaal) enkele maanden (ca. 3 maanden) . Bij het boren wordt getracht hinder tot een minimum te beperken. Bovendien gelden hiervoor wettelijke eisen.

De productie
Als de putten eenmaal geboord zijn is een terrein benodigd van zo’n 30 bij 30 meter en verder een gebouw van zo’n 20 bij 20 m voor de warmtewisselaars en enkele filters, vaten en pompen. De installatie produceert enig geluid (vanwege de pompen) dat niet hoorbaar is buiten de locatie. Af en toe, denk aan enkele malen per maand, zal een vrachtwagen technische materialen en hulpstoffen komen brengen of afvalstoffen ophalen.